Het mbo kan in beginsel leerlingen die op 1 augustus van het betreffende schooljaar nog geen 16 jaar zijn, wettelijk gezien, gedurende dat schooljaar niet inschrijven. Om de overstap naar een Entree-opleiding toch mogelijk te maken, hebben we met RMC en leerplicht van de regio’s Amstelland Meerlanden, Haarlem en IJmond het volgende afgesproken. Voor de overdracht van vo naar Entree benutten we vanaf 2023-2024 art. 3b van de Leerplichtwet: aanvraag vervangende leerplicht laatste schooljaar.

Bij toekenning van deze aanvraag door leerplicht wordt de inschrijving van een leerling in het vo vervangen door een inschrijving in het mbo. De bekostiging gaat dan ook over en de studenten krijgen recht op een OV-reisproduct.

Vervangende leerplicht laatste schooljaar

Aanvraag vrijstelling op grond van Leerplichtwet artikel 3b is mogelijk als het een opleiding betreft met vooruitzicht op een diploma. Leerlingen van het vo die 15 jaar zijn óf op 1 augustus van het schooljaar nog geen 16 jaar zijn, kunnen gedurende het schooljaar niet als mbo-student worden ingeschreven worden. In sommige gevallen is een mbo-traject het meest passend voor de betreffende vo-leerling. Deze procedure voorziet in een oplossing voor deze situaties.

Procedure aanvraag vervangende leerplicht

  • De betreffende vo-school neemt contact op met Entree van MyTalent om te overleggen of Entree een passend onderwijsaanbod kan bieden voor de betreffende vo-leerling.
  • Indien de Entree-opleiding een passend onderwijsaanbod kan bieden, wordt gezamenlijk een begeleidingsplan opgesteld waarin de toeleverende school de ondersteuningsbehoefte van de vo-leerling beschrijft.
  • De Entree opleiding beoordeelt of, binnen Passend Onderwijs, een passend aanbod te realiseren is.
  • De vo-school overlegt het begeleidingsplan met de leerplichtambtenaar en vraagt ouders een 3B-verklaring (vervangende leerplicht) aan te vragen.
  • Als de leerplichtambtenaar de 3B-verklaring afgeeft, kan de vo-leerling geplaatst worden bij de Entree opleiding van het Nova College MyTalent.
  • Nova College MyTalent schrijft de vo-leerling in voor een reguliere bekostigde Entree-opleiding in de bol.
  • Ouders en vo-leerling worden ná afstemming tussen de vo-school en Nova College MyTalent op de hoogte gebracht van een mogelijke plaatsing. Dit om te voorkomen dat er verwachtingen gewekt worden. Daarnaast kan er alleen geplaatst worden als de leerplichtambtenaar en het RMC akkoord zijn.
  • Wanneer de vo-school ons niet voorziet van de juiste informatie kunnen we de vo-leerling niet plaatsen.
  • De vo-leerling komt met inschrijving als student bij het mbo in aanmerking voor beschikbare wettelijke voorzieningen als een OV-reisproduct.
  • Voor instroom per 1 september wordt de aanmelding bij voorkeur voor 1 juli gedaan. Voor de februari-instroom wordt de aanmelding bij voorkeur vóór 10 januari gedaan.

NB: voor alle situaties waarin deze procedure niet voorziet wordt met leerplichtambtenaar, vo-school en Nova College MyTalent de best passende oplossing voor de vo-leerling gezocht.