Nederlands en rekenen

Nederlands

 • Nederlands als Eerste Taal (NT1)
  De cursus Nederlands als Eerste Taal (NT1) is speciaal voor mensen die in Nederland opgegroeid zijn en beter willen leren lezen en schrijven. We geven les van niveau 0-2F.
 • Nederlands als Tweede Taal (NT2)
  De cursussen Nederlands als Tweede Taal (NT2) zijn voor anderstaligen die (beter) Nederlands willen leren. In deze groepen oefen je met spreken, luisteren, lezen en schrijven. Er zijn lesgroepen op de niveaus:0-A1, A1-A2, A2-B1, B1-B2

Rekenen
In de cursus rekenen leer je beter rekenen. Je oefent onder andere met optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
We bieden les van niveau 0 tot 2F. Het doel van de cursussen is het behalen van een diploma of certificaat.

Praktische informatie en voorwaarden

Cursuskosten
De gemeente betaalt de cursuskosten en het lesmateriaal.

Afsluiting en toetsing
De cursus wordt afgesloten met een toets bij het Nova College. Als je daarna ook Staatsexamen NT2 I of II wilt doen (dit is op B1 of B2 niveau), dan moet je die examenkosten zelf betalen. Je kunt je daarvoor aanmelden via duo.nl.

Aanwezigheid en huiswerk
Je moet alle lessen volgen. Als je meer dan 20% van de lessen afwezig bent, word je uitgeschreven. Je moet elke week minimaal 5 uur huiswerk maken en Nederlands oefenen.

Nederlands oefenen kun je bijvoorbeeld doen door:
• Nederlands te spreken op je werk en met je buren
• Naar de bibliotheek te gaan
• Nederlandse televisie te kijken

Ziek of verhinderd: afmelden

Ben je ziek of kun je om een andere reden de lessen niet volgen? Dan moet je dat voordat de les begint, melden via het Servicepunt Vavo en Educatie, telefoon (023) 530 44 00.

Leslocaties
Beverwijk, Laurens Baecklaan 23
IJmuiden, Kanaalstraat 7
Haarlem, Tetterodestraat 109

Lesperiodes en lestijden
Er zijn 4 startmomenten per jaar. Soms is het mogelijk om op een ander moment te starten.
De cursus Nederlands is 2 dagdelen per week.
De cursus rekenen is 1 dagdeel per week.

Dagdelen
Beverwijk: ochtend, middag of avond
Haarlem: ochtend of avond (en een rekengroep in de middag)
IJmuiden: ochtend

Studenten uit de regio IJmond kunnen ook lessen volgen in Haarlem en studenten uit Haarlem kunnen lessen volgen in Beverwijk. Het lesrooster hangt af van de groep waarin je wordt geplaatst. Er zijn geen lessen in het weekend en in de vakanties. 
Ga naar schoolvakanties Nova College.

Cursusduur
De cursus duurt maximaal 20 lesweken (exclusief vakanties). Onder bepaalde voorwaarden (onder andere bij voldoende: studievoortgang, motivatie en presentie) is verlenging van de cursusduur mogelijk. De gemeente moet hiervoor opnieuw toestemming geven. De cursus wordt afgesloten met een toets bij het Nova College.

Toelatingsvoorwaarden 
De cursussen zijn voor inwoners van de gemeenten in de regio Haarlem en IJmond die 18 jaar of ouder zijn, geen inburgeringsplicht (meer) hebben en permanent in Nederland wonen.

De gemeenten hebben doelgroepen aangewezen die ze voorrang geven. Dat zijn kandidaten die:

 • een uitkering hebben en/of
 • bij de doelgroep van het RMC horen (zie leerplein-mzk.nl) en/of
 • zorgen voor kinderen jonger dan 6 jaar met een VVE indicatie (zie klaarvoordestarthaarlem.nl) en/of
 • minder inkomen hebben dan 115% van het minimum inkomen (bijvoorbeeld als je een Haarlem Pas hebt)

De gemeente controleert de juistheid van de gegevens die je aan ons geeft en of je voldoet aan de genoemde toelatingsvoorwaarden.

Let op! Per 1 december 2020 kun je je ook weer aanmelden als je niet onder een doelgroep valt die voorrang heeft. Als er plek over is in een groep nadat kandidaten die prioriteit krijgen van de gemeente geplaatst zijn, kun je meedoen.

De cursussen zijn niet voor inburgeraars en expats. Ga naar inburgeren.nl voor informatie over inburgeringscursussen.

Voor advies over cursussen Nederlands voor inburgeraars en expats, kun je terecht bij het taalspreekuur bij de bibliotheek bij jou in de buurt. 

Voor kandidaten uit Haarlem
Taalspreekuur Bibliotheek Zuid-Kennemerland >>

Voor kandidaten uit regio Beverwijk en IJmuiden
Taalspreekuur Bibliotheek IJmond-Noord >> 

Aanmelden

Hoe kun je je aanmelden? Controleer of je in een van deelnemende gemeenten woont:
- Beverwijk
- Bloemendaal
- Haarlem (inclusief Spaarndam-West)
- Heemskerk
- Heemstede
- Velsen
- Zandvoort

Zo ja, download het Aanmeldingsformulier Educatie.
Mail het (volledig!) ingevulde aanmeldingsformulier naar: educatie@novacollege.nl

Daarna vragen wij aan de gemeente of je scholing mag volgen.
Zo ja, dan krijg je een uitnodiging voor de intake.
Zo niet, dan krijg je bericht dat je de scholing niet mag volgen.

Aanmeldingsformulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
Meld je pas aan als je beschikbaar bent om les te volgen; buiten de schoolvakanties kun je geen vrij nemen.

Intake en toelating
Na ontvangst van je aanmeldingsformulier en toestemming van de gemeente, krijg je binnen enkele weken een uitnodiging voor een intakegesprek en de intake toetsen. De intake duurt ongeveer 3 uur, de toetsen nemen we af in groepen. Kinderen kunnen niet bij de intake aanwezig zijn. Op basis van de intakeresultaten stellen wij je beginniveau vast en kijken wij of je geplaatst kunt worden in een passende lesgroep. 

Intake voor Haarlem: Tetterodestraat 109, Haarlem
Intake voor Beverwijk en IJmuiden: Laurens Baecklaan 23, Beverwijk

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de cursussen Nederlands en rekenen? Mail educatie@novacollege.nl
Zoek je informatie over mbo en hbo voor vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn?

Bekijk Pathfinder voor vluchtelingen en IND.nl/studie.

Dutch and mathematics

Dutch

 • NT1
  We have classes from level 0 to level 2F.
 • NT2
  Dutch as a second language (NT2) is a course for non-native speakers who want to learn better Dutch . In these groups you will practise speaking, listening, reading and writing. We have classes at different levels:0-A1, A1-A2, A2-B1, B1-B2

Mathematics
In this course you practise mathematics such as addition, subtraction, division and multiplication. We offer lessons from level 0 to 2F.
The purpose is to obtain a diploma or a certificate.

Practical information and admission

Costs
The municipality will pay the course fees and the teaching material.

Final tests
The course is completed with a test at Nova College. If you want to take a test for Staatsexamen NT2 I or II ( this is at B1 or B2 level), you have to pay this yourself. You can register for this at duo.nl.

Attendance and homework 
You have to attend all classes. If you are absent for more than 20% of the classes, you'll be written out. You have to spend at least 5 hours per week doing homework and practising Dutch. You can practise Dutch for instance in:
• talking Dutch at work and with your neighbors
• going to the library
• watching Dutch television

Ill or otherwise prevented
If you are ill or have another reason to report absent? Then you need to inform us before the lesson starts. Please call our Service point, telephone number (023) 530 4400.

Locations
Beverwijk, Laurens Baecklaan 23
IJmuiden, Kanaalstraat 7
Haarlem, Tetterodestraat 109

Timetable
The courses will mainly start 4 times per year, an exception to this can occur.

 • Dutch lessons are twice a week in the morning or evening in Haarlem
 • Dutch lessons are twice a week in the morning, afternoon or evening in Beverwijk
 • Dutch lessons are twice a week in the morning in IJmuiden
 • Mathematics course is once a week in the afternoon

It is also possible for students from the IJmond region to join a group in Haarlem and vice versa. The timetable depends on the group in which you are placed. There are no lessons during holidays or weekends. The holiday schedule is available on the website. See schoolholidays Nova College.

Duration
The course duration is a maximum of 20 school weeks (excluding holidays). Under certain conditions (including enough study progress, motivation and attendance) an extension of the duration is sometimes possible. The municipality must give permission for this again. The course is completed with a test at Nova College.

Admission requirements 
The courses are for residents of the municipalities in the IJmond region and Haarlem, who are 18 years of age or older and have no obligation to do the integration exam (anymore).

The municipalities have indicated target groups who have priority. Among these groups are candidates who:

 • are on welfare and/or
 • in the target group of the RMC since they have no degree (see leerplein-mzk.nl) and/or
 • have an income lower than 115% of the minimum wage, you can prove with your HaarlemPas (see haarlem.nl/haarlempas ) and/or
 • take care of children younger than 6 years with a ‘VVE indicatie’ (see klaarvoordestarthaarlem.nl )

The municipality verifies that the information that you provide to us is correct and that you fall under the above conditions. The course is designed for people who have a residence permit in the Netherlands and are living here permanently.

Since December 1nd 2020 you can also admit if you are not part of one of the target groups. If there is still place available in a group after the students from target groups are placed, you may join.

Please note: Compulsory immigrants and expats (highly skilled immigrants visa) cannot make use of this course. For more information see inburgeren.nl.

For advice on a Dutch course for compulsory immigrants and expats, you can contact the language consultation hour of the library in your hometown. 

For Haarlem
Language consultation hour Library Zuid-Kennemerland >>

For Beverwijk en IJmuiden
Language consultation hour Library IJmond-Noord >> 

Sign up

Check if you live in one of participating municipalities:
- Beverwijk
- Bloemendaal
- Haarlem (including Spaarndam-West)
- Heemskerk
- Heemstede
- Velsen
- Zandvoort

If so, please complete the attached application form digitally and send it by e-mail to educatie@novacollege.nl We then ask the municipality for permission. If granted, you will get an invitation for an intake.

Application forms that have not been filled in accurately and completely, cannot be accepted.
Apply only if you are sure to be able to attend the classes. Outside the schoolholidays it is not possible to take leave.

Intake and admission
After receiving your application form and the permission of the municipality, we invite you for an intake. The intake consists of an interview and a number of tests, which are conducted in a group. The intake takes about three hours. Children cannot be present during the intake. Based on the results of the intake we can determine your starting level and see if there is a place available in an appropriate group. We do our best to take into account your preference for certain days and times; unfortunately, a perfect fit is not always possible.

Intake for Haarlem: Tetterodestraat 109, Haarlem
Intake for Beverwijk en IJmuiden: Laurens Baecklaan 23, Beverwijk

More  information?

Do you want more information about courses Dutch and mathematics? Mail educatie@novacollege.nlAre you looking for info on mbo or hbo  for refugees in the Netherlands?
See Pathfinder for refugees vluchtelingen and IND.nl/studie.

Mbo voor anderstaligen

Nova College verzorgt met gemeentes trajecten voor anderstaligen om ze voor te bereiden op de instroom in het mbo. Voorbeelden van die trajecten zijn:

Kennismaking met het mbo 
Anderstaligen bereiden zich voor op hun mogelijkheden voor doorstroom naar het mbo.

Assistent techniek - taal plus
Anderstaligen bereiden zich voor op doorstroom naar een mbo 2 opleiding in de techniek richting bouw, elektrotechniek of installatietechniek. Bekijk Assistent techniek - taal plus >>

Barber
Een tweejarige opleiding tot Haarstylist heer / barber voor anderstaligen in Beverwijk. Ga naar de opleiding Haarstylist heer / barber voor anderstaligen >>

Leren werken in de zorg
Anderstaligen bereiden zich voor op de mbo 3 opleiding Verzorgende-IG - Maatschappelijke zorg. De studenten lopen oriëntatiestages bij zorginstellingen in de regio. Gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland financieren dit traject. Bekijk Voortraject 'Leren werken in de zorg' >>

Pre Entree
ISK leerlingen bereiden zich voor op instroom in de Entree opleiding.

Inburgering en mbo
Statushouders kunnen hun taalniveau verhogen van niveau A2 naar B1, naast het volgen van een beroepsopleiding/voortraject. De focus ligt op kandidaten die minimaal taalniveau A2, voldoende leerbaar zijn en jonger dan 30 jaar zijn (vanwege studiefinanciering). Is de kandidaat 30 jaar of ouder, dan is deelname mogelijk in overleg met de klantmanager van de gemeente. Bij de intake kijken we naar het taalniveau, de leerbaarheid, de motivatie en de vooropleiding in land van herkomst.

Meer informatie?
Voor meer informatie je mailen naar educatie@novacollege.nl 

Bekijk ook Pathfinder voor vluchtelingen met informatie over mbo en hbo voor vluchtelingstudenten die nog maar kort in Nederland zijn.

Inburgering

Als je nieuw bent in Nederland moet je de Nederlandse taal leren. Op het Nova College helpen wij jou hier graag bij. Onze cursussen Nederlands als Tweede taal (NT2) zijn voor anderstaligen die (beter) Nederlands willen leren. In deze cursussen oefen je met spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Onze cursussen

Alfabetisering 
Als je nog niet (goed) kunt lezen en schrijven in de eigen taal, dan moet je eerst alfabetiseren.

Semi alfabetisering
Als je wel kunt lezen en schrijven in je eigen taal maar het Latijnse schrift nog niet kent, moet je dit ook eerst leren.

Nederlands voor beginners
In deze cursus leer je het Latijnse alfabet en de basis van de Nederlandse taal. Nadat je gealfabetiseerd bent, kun je verder met een inburgeringscursus (B1 route) of een combinatietraject (pre) Entree- Inburgering.
Is het inburgeringstraject te moeilijk voor je? Dan ga je door met de cursus Zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheid 
In deze cursus leer je de Nederlandse taal op A1 niveau. De nadruk ligt op het functioneren in de Nederlandse maatschappij. Daarnaast krijg je een programma op maat. In de uitgebreide intake vragen wij je naar je persoonlijke wensen je krijgt hiervoor portfolio opdrachten op maat.

 • klassikaal algemene zelfredzaamheid (nadruk op woordenschat/ spreken en luisteren)
 • persoonlijk portfolio: wat heb je nodig (bv moeder van schoolgaande kinderen heeft behoefte aan andere woordenschat dan alleenstaande man die wil werken).

Inburgering 
In deze cursus leer je Nederlands lezen, schrijven, luisteren en spreken op B1 niveau. Ook krijg je lessen kennis van de Nederlandse maatschappij en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Bij ons

 • kleine groepen
 • toegewijde docenten die net een stapje harder lopen
 • persoonlijke aanpak

Leslocaties
Nova College Vavo en Educatie Amstelveen Dr. Willem Dreesweg 6 in Amstelveen 
Nova College Vavo en Educatie Haarlem Tetterodestraat 109 in Haarlem

Meer weten of aanmelden?

Stuur een mail 'Inburgeren en oriënteren' met je naam, adres, geboortedatum, 06 nummer en taalniveau naar educatie@novacollege.nl